Algemene voorwaarden & Klantinformatie

Inhoudsopgave

 1. Geldigheid
 2. Sluiting van de overeenkomst
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoowaarden
 5. Leverings- en verzendvoowaarden
 6. Aansprakelijkheid voor gebreken
 7. Inwisselen van promotionele vouchers
 8. Inwisselen van cadeaubonnen
 9. Toepasselijk recht
 10. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Geldigheid

1.1 Deze algemene voorwaarden van MFT Bodyteamwork GmbH (hierna ’verkoper’) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of ondernemer (hierna ’klant’) met betrekking tot de door de verkoper in zijn onlineshop getoonde producten en/of diensten met de verkoper afsluit. Hierbij wordt het opnemen van eigen voorwaarden van de klant tegengesproken, tenzij anders is overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die overwegend buiten de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf vallen. Een ondernemer in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon of iedere personenvennootschap die een rechtshandeling verricht in het kader van zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.3 Op overeenkomsten betreffende de levering van goederen met digitale elementen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij anders bepaald. De verkoper is niet alleen verplicht tot het leveren van de goederen maar ook tot het aanbieden van digitale inhoud of digitale diensten (hierna te noemen: “digitale producten”), die op een dusdanige wijze bestanddeel zijn van de goederen of daarmee verband houden dat de goederen hun functie anders niet kunnen vervullen.

1.4 Op contracten voor de levering van vouchers zijn deze AV van overeenkomstige toepassing, tenzij anders overeengekomen.

2) Sluiting van de overeenkomst

2.1 De in de onlineshop van de verkoper getoonde productomschrijvingen vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen ertoe de klant uit te nodigen om een bindende overeenkomst aan te gaan.

2.2 De klant kan via het in de onlineshop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier een bestelling plaatsen. Hierbij gaat de klant, nadat hij de geselecteerde goederen en/of diensten in de virtuele winkelmand heeft gelegd en de digitale bestelprocedure heeft doorlopen, door het klikken op de knop ter afronding van de bestelling een bindende koopovereenkomst aan m.b.t. de goederen en/of diensten die zich in de winkelmand bevinden. De bestelling kan echter pas worden verzonden nadat de klant het hokje voor ’Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord’ heeft aangevinkt om de contractuele voorwaarden te accepteren.

2.3 De verkoper kan de bestelling van de klant binnen 5 dagen accepteren,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door de bestelde artikelen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de artikelen door de klant bepalend is, of
 • door de klant te vragen na levering van deze bestelling te betalen.

De verkoper stuurt de klant in elk geval een bevestiging van de bestelling toe met daarbij een toelichting over hoe de algemene voorwaarden via de functie 'Afdrukken’ gedownload en afgedrukt kunnen worden.

Als er meerdere van voorgenoemde alternatieven zijn, dan komt de overeenkomst tot stand, wanneer een van voorgenoemde alternatieven het eerst aan de orde is. Als de verkoper de bestelling van de klant niet binnen de genoemde termijn accepteert, dan geldt dit als afwijzing van de overeenkomst, met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 De termijn om de bestelling te accepteren begint op de dag na het plaatsen van de bestelling door de klant en eindigt aan het einde van de vijfde dag na het plaatsen van de bestelling.

2.5 Bij het plaatsen van een bestelling via het online bestelformulier van de verkoper wordt de inhoud van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen. De klant ontvangt na het verzenden van zijn bestelling naast de overeenkomst de geldende algemene voorwaarden en klantinformatie in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail, fax of brief). Indien de klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de online shop van de verkoper alvorens zijn bestelling te plaatsen, zullen de bestelgegevens gearchiveerd worden op de website van de verkoper en zullen ze gratis toegankelijk zijn voor de klant via zijn paswoord-beveiligde gebruikersaccount door het verstrekken van de relevante logingegevens.

2.6 Voordat de klant zijn bindende bestelling via het online bestelformulier van de verkoper verstuurt, kan de klant zijn ingevoerde gegevens met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties wijzigen. Bovendien zijn alle ingevoerde gegevens voor het versturen van de bindende bestelling nog eens in een bevestigingsvenster te zien, en kunnen deze ook daar met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties worden gecorrigeerd.

2.7 De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.8 Voor het sluiten van de overeenkomst is uitsluitend een Nederlandstalige versie beschikbaar.

2.9 Het proces van bestellen en het contact vinden doorgaans plaats via e-mail en automatische bestelafwikkeling. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem doorgegeven e-mailadres correct is zodat de door de verkoper naar dit e-mailadres verzonden berichten ontvangen kunnen worden. De klant moet er in het bijzonder voor zorgen dat eventuele spamfilters geen berichten blokkeren die worden verzonden door de verkoper of door met de afwikkeling van de bestelling belaste derden.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in beginsel een recht op herroeping.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht kan worden gevonden in de standaardinstructies voor herroeping van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoowaarden

4.1 De door de verkoper aangegeven prijzen zijn totaalprijzen, inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventuele afleverings- of verzendkosten worden in de betreffende productbeschrijvingen afzonderlijk aangegeven.

4.2 In geval van leveringen naar landen buiten de Europese Unie zijn in bepaalde gevallen extra kosten van toepassing die niet voor rekening van de verkoper zijn en die door de klant dienen te worden voldaan. Voorbeelden hiervan zijn kosten voor geldtransacties door financiële dienstverleners (zoals bepaalde vergoedingen voor overschrijving en valutaconversie) of invoerrechten en belastingen (zoals douanekosten).

4.3 De klant heeft verschillende betalingsmogelijkheden, die worden aangegeven in de onlineshop van de verkoper.

4.4 Wanneer de klant kiest voor vooruitbetaling dient het bedrag onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te worden voldaan.

4.5 In geval van keuze voor de betalingsmethode 'PayPal’ verloopt de betaling via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg overeenkomstig de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van PayPal, die kunnen worden ingezien via https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=nl_NL. Voorwaarde om voor deze betalingsmethode te kiezen is onder meer dat de klant een PayPal-rekening opent of reeds beschikt over een PayPal-rekening.

4.6 Indien een via de betalingsdienst "Klarna" aangeboden betalingsmethode wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Meer informatie en de algemene voorwaarden van Klarna vind je hier:

https://www.mftshop24.com/nl/betaling-verzending/

5) Leverings- en verzendvoowaarden

5.1 Voor zover niet iets anders is overeengekomen vindt de levering van artikelen plaats via verzending aan het door de klant aangegeven bezorgadres. Bepalend voor de afwikkeling van de transactie is het tijdens de bestelling aangegeven bezorgadres.

5.2 Als de transportonderneming de verzonden bestelling terugstuurt naar de verkoper omdat aflevering bij de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet geslaagde verzending. Dit geldt niet wanneer de klant geen verwijt treft ten aanzien van de mislukte bezorging of wanneer hij tijdelijk verhinderd was om de levering in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper de levering binnen een redelijk geachte termijn heeft aangekondigd.

5.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit het contract in geval van onjuiste of ondeugdelijke zelflevering. Dit geldt alleen in het geval dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de verkoper met zorg een specifieke dekkingstransactie met de leverancier heeft afgesloten. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In het geval dat de goederen niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onmiddellijk terugbetaald.

5.4 Om logistieke redenen is het helaas niet mogelijk om bestellingen zelf af te halen.

6) Aansprakelijkheid voor gebreken

In het algemeen zijn de wettelijke regelingen betreffende de aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing en in bijzonder gelden de volgende bepalingen.

6.1 Voor klanten in de hoedanigheid van consument

 • De klant moet het gebrek aan het geleverde artikel binnen twee maanden na ontdekking van de schade melden aan de verkoper.
 • De verjaringstermijn voor klachten inzake gebreken bedraagt twee jaar vanaf het melden van het gebrek.

6.2 Afgezien van de contractuele vorderingen tot schadevergoeding op grond van de artikelen 9 en 10 van titel 1 in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bestaat er geen aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper met betrekking tot gevolgschade of letselschade op grond van gebreken met betrekking tot de veiligheid van het geleverde artikel (BW 6:186, BW 7:24). Dit geldt niet
- wanneer de verkoper het veiligheidsgebrek kende of behoorde te kennen;
- wanneer de verkoper de aanwezigheid van het gebrek heeft tegengesproken of;
- indien het gebrek door schade aan een andere zaak zoals bedoeld in BW 6:190 vermogensschade van minder dan 500,- euro heeft veroorzaakt.

7) Inwisselen van promotionele vouchers

7.1 Vouchers die gratis worden uitgegeven door de verkoper als onderdeel van promotiecampagnes met een specifieke geldigheidsperiode en die niet kunnen worden gekocht door de klant (hierna "promotionele vouchers") kunnen alleen worden ingewisseld in de online winkel van de verkoper en alleen tijdens de aangegeven periode.

7.2 Afzonderlijke producten kunnen worden uitgesloten van de promotiebon als een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de promotiebon.

7.3 Promotionele vouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

7.4 Bij één bestelling kunnen meerdere kortingsbonnen worden ingewisseld.

7.5 De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de kortingsbon. Eventueel resterend tegoed wordt niet terugbetaald door de verkoper.

7.6 Als de waarde van de kortingsvoucher niet voldoende is om de bestelling te betalen, kan een van de andere betaalmethoden die de verkoper aanbiedt worden gekozen om het verschil te vereffenen.

7.7 Het saldo van een promotionele bon wordt niet uitbetaald in contanten en er wordt geen rente op berekend.

7.8 De waardebon wordt niet terugbetaald als de klant de goederen die geheel of gedeeltelijk met de waardebon zijn betaald, terugstuurt in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht.

7.9 De promotionele bon is overdraagbaar. De verkoper kan de betaling met bevrijdende werking uitvoeren aan de respectieve houder die de promotionele bon inwisselt in de online shop van de verkoper. Dit geldt niet als de verkoper kennis of grove nalatigheid heeft van de onbevoegdheid, handelingsonbekwaamheid of vertegenwoordigingsonbevoegdheid van de betreffende houder.

8) Inwisselen van cadeaubonnen

8.1 Tegoedbonnen die kunnen worden gekocht via de online winkel van de verkoper (hierna "cadeaubonnen" genoemd) kunnen alleen worden ingewisseld in de online winkel van de verkoper, tenzij anders vermeld op de bon.

8.2 Cadeaubonnen en resterend tegoed op cadeaubonnen kunnen worden ingewisseld tot het einde van het derde jaar na het jaar waarin de bon is gekocht. Overgebleven tegoed wordt aan de klant gecrediteerd tot de vervaldatum.

8.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Achteraf inwisselen is niet mogelijk.

8.4 Bij één bestelling kunnen meerdere cadeaubonnen worden ingewisseld.

8.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt voor de aankoop van goederen en niet voor de aankoop van andere cadeaubonnen.

8.6 Als de waarde van de cadeaubon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere betaalmethoden die de verkoper aanbiedt worden gekozen om het verschil te vereffenen.

8.7 Het saldo van een cadeaubon wordt niet uitbetaald in contanten en draagt geen rente.

8.8 De cadeaubon is overdraagbaar. De verkoper kan de betaling met bevrijdende werking uitvoeren aan de desbetreffende houder die de cadeaubon inwisselt in de online shop van de verkoper. Dit geldt niet als de verkoper kennis of grove nalatigheid heeft van de onbevoegdheid, handelingsonbekwaamheid of vertegenwoordigingsonbevoegdheid van de desbetreffende houder.

9) Toepasselijk recht

9.1 Handelt de klant als consument zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft en niet het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, maar uitsluitend de jurisdictie met betrekking tot alle geschillen aangaande overeenkomsten die zich specifiek richt naar de woonplaats van de klant.

9.2 Handelt de klant als ondernemer zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de verkoper zijn hoofdkantoor heeft en niet het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, maar uitsluitend de jurisdictie met betrekking tot alle geschillen aangaande overeenkomsten die zich specifiek richt zich naar de plaats van het hoofdkantoor van de verkoper.

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1 De Europese Commissie stelt op internet onder de volgende link een platform beschikbaar voor de online beslechting van geschillen: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen op grond van verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet, waarbij een consument betrokken is.

10.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie.